Křesťanský sbor Hodonin - Křesťanský sbor Hodonin

Křesťanský sbor Hodonín
Přejít na obsah
CESTA, PRAVDA A ŽIVOT...

„Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme biblické myšlenky pro praktický život a kde se otevíráme Božímu formování."

KDO JSME?

Pravidelně se scházíme na Bohoslužbách,zpíváme,čteme Slovo Boží.Má-li někdo svědectví,ať už svoje nebo někoho a chce je sdělit ostatním,povypráví ho. Jezdíme na křesťanské pobyty,dovolené a výlety také i mimo náš sbor se navštěvujeme.Sdílíme starosti a neduhy,které přináší život,ani nám křesťanům se nevyhýbají a pomáháme si v nich.Pokud si je sdělíme a chceme přijmout pomoc,modlíme se za to.

Čemu věříme:
1. Věříme, že Bible (tedy svaté Písmo Starého i Nového zákona) je Božím Slovem inspirovaným Duchem Svatým.
2. Církev je společenstvím všech znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem Svatým a Slovem Božím.
3. Na základě Božího Slova - Bible- věříme mnoha dalším pravdám, které jsou v ní napsány.
4. Věříme,že jsme omilostněni na základě učinění pokání-to je vyznání hříchů,ne na základě našich dobrých skutků,ale vírou ve výkupné dílo,které bylo dokonáno jednou pro vždy Ježíšem Kristem na kříži.
5. Věříme,že jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi je Kristus Ježíš.
6. Věříme,že Ježíš Kristus byl vzkříšen,vstal z mrtvých a nyní sedí na pravici Boží.
7. Věříme ve druhý příchod Ježíše Krista,který si přijde pro církev,jako nevěstu Kristovu.

Význam křtění:
Křest vnímáme jako "vnější projev vnitřní skutečnosti". Podle Římanům 6 znamená křest zemřít (ponořit se) s Kristem a vstát (vynořit se) s ním k novému životu (viz též Ko 2). Proto křtíme ponořením a pouze ty, kdo vyznávají, že v Krista uvěřili, tedy vesměs dospělé; pokud "děti", pak natolik velké, že jsou schopny tomu porozumět a samy se vyjádřit.

Marek 1,4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“
Skutky apoštolů 8,12 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.
Skutky apoštolů 22,16 Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.‘

Důvodem křtu ponořením je ten, že vstoupení do vody symbolizuje vstup do hrobu – to nás sjednocuje se smrtí Krista a naznačuje naši „smrt“ pro náš dřívější život v hříchu a nevědomosti. Vystoupení z vody nás pak spojuje s Kristovým vzkříšením a stáváme se tím součástí naděje na vzkříšení k věčnému životu při jeho návratu, stejně jako naděje na prožití nového života už nyní Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života /a šli po ní den za dnem/.

Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti /křtem/, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstáníf (Ř 6,3-5).
„Jestliže jsme s ním /Kristem/ zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout" (2 Tm 2,11-12).
Při křtu „starý člověk v nás /způsob života/ byl spolu s ním /Kristem/ ukřižován“ na kříži (Ř 6,6); Bůh „nás probudil k životu spolu s Kristem“ při křtu (Ef 2,5).
Avšak i po křtu máme stále lidskou přirozenost, a proto bude tělesný způsob života nadále „zvedat hlavu“. „Ukřižování“ našeho těla je tudíž postupný proces, který křtem pouze začíná. Pročež řekl Ježíš věřícím, aby pozvedli svůj kříž, nesli jej každý den a následovali ho; tak se i stalo při procesí na Kalvárii (Lukáš 9,23; 14,27).

Historie sboru:
Po 2.světové válce se v Hodoníně scházeli biblicky věrní křesťané v Jednotě českobratrské a v Křesťanské misii. Od května 1948 se začali nově obrácení věřící scházet v Hodoníně v bytě u sestry Zavřelové pod jménem Věřící v Pána Ježíše Krista. S Hodonínským sborečkem sester navázali ihned spolupráci věřící z blízkého Holíče na Slovensku,společně se scházeli 1.a3.neděli v Hodoníně a 2.a 4.neděli v Holíči. Teprve v roce 1966 se do Hodonína přistěhoval bratr Václav Kuklínek s rodinou,jemu byla svěřena odpovědnost za Hodonínské shromáždění. Od roku 1989 se věřící Křesťanského sboru začali scházet v podnájmu modlitebny Českoslov.církve husitské. V letech 2006-2016 v pronajatých prostorech ubytovny ČD u vlakového nádraží.
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kdy se scházíme
Scházíme se v budově mezi vlakovým nádražím a skleněným cyklodomem na Wilsonově 3.

Nedělní bohoslužby v 10:30 - 12:00
Čtvrteční modlitební ztišení + biblické úvahy v 17:00 - 18:00

Naše setkávání nejsou uzavřená, ale zajišťují volný vstup na bohoslužbu pro každého, kdo má zájem o Boží slovo.

Kontaktní osoby:
Lubomír Kuklínek
lubomir.kuklinek@seznam.cz

Kde nás najdete

Návrat na obsah